Deklarata e BE-së për konformitetin

1. PPE: Modele Perfect Descent 230D dhe 230S

  1. Emri dhe adresa e prodhuesit: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4 Littleton, CO 80125
  2. Kjo deklaratë e konformitetit lëshohet nën përgjegjësinë e vetme të prodhuesit.
  3. Objekti i deklaratës:

page1image59531392                     page1image59529520

Modeli Perfect Descent 230D Perfect Descent Model 230S

 

  1. Objektet e deklaratës të përshkruara në pikën 4 janë në përputhje me legjislacionin përkatës të harmonizimit të Unionit: Rregullorja (BE) 2016/425.
  2. Në përputhje me EN341: 2011-1A / RFU PPE-R / 11.128 Version 1 dhe EN360: 2002. Trupi i njoftuar: TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123 Kryer ekzaminimin e tipit të BE-së dhe lëshoi ​​numrin e certifikatës së provimit të tipit të BE-së: P5A 105743 0001 Rev. 00
  3. PPE i nënshtrohet konformitetit të tipit të procedurës së vlerësimit të konformitetit bazuar në sigurimin e cilësisë së procesit të prodhimit Moduli C2 nën mbikëqyrjen e organit të njoftuar TÜV SÜD, CE 0123.
  4. Nënshkruar për dhe në emër të: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive # 4Littleton, CO 80125

 

Ron Naranjo
President, Prodhimi C3
page1image59531808