Deklarata e Privatësisë (SH.B.A.)

Kjo deklaratë e privatësisë është ndryshuar për herë të fundit më 27 tetor 2021, është kontrolluar për herë të fundit më 27 tetor 2021 dhe vlen për qytetarët dhe banorët e përhershëm ligjor të Shteteve të Bashkuara.

Në këtë deklaratë të intimitetit, ne sqarojmë se çfarë bëjmë me të dhënat që marrim në lidhje me ju https://www.perfectdescent.com. Ne ju rekomandojmë që të lexoni me kujdes këtë deklaratë. Në përpunimin tonë ne përputhemi me kërkesat e legjislacionit të privatësisë. Kjo do të thotë, ndër të tjera, që:

 • ne qartësojmë qëllimet për të cilat përpunojmë të dhënat personale. Ne e bëjmë këtë me anë të kësaj deklarate të intimitetit;
 • ne synojmë të kufizojmë mbledhjen e të dhënave personale vetëm në të dhënat personale të kërkuara për qëllime të ligjshme;
 • së pari kërkojmë pëlqimin tuaj të qartë për të përpunuar të dhënat tuaja personale në rastet kur kërkojnë pëlqimin tuaj;
 • ne marrim masa të duhura sigurie për të mbrojtur të dhënat tuaja personale dhe gjithashtu e kërkojmë këtë nga palët që përpunojnë të dhëna personale në emër tonë;
 • ne respektojmë të drejtën tuaj për të hyrë në të dhënat tuaja personale ose ato i korrigjohen ose fshihen, me kërkesën tuaj.

Nëse keni ndonjë pyetje, ose doni të dini saktësisht se çfarë të dhënash mbajmë ose ju, ju lutemi na kontaktoni.

1. Qëllimi dhe kategoritë e të dhënave

Ne mund të mbledhim ose marrim informacione personale për një numër qëllimesh të lidhura me operacionet tona të biznesit të cilat mund të përfshijnë sa vijon: (kliko për ta zgjeruar) 

2. Praktikat e zbulimit

Ne zbulojmë informacione personale nëse na kërkohet me ligj ose me urdhër gjykate, në përgjigje të një agjencie zbatimi të ligjit, në masën e lejuar sipas dispozitave të tjera të ligjit, për të dhënë informacion, ose për një hetim mbi një çështje të lidhur me sigurinë publike.

3. Si reagojmë ndaj Mos Ndjek Gjurmët dhe Kontrollin Global të Privatësisë

Uebfaqja jonë i përgjigjet dhe mbështet fushën e kërkesës për kokë Mos Mos Ndiqni (DNT). Nëse aktivizoni DNT në shfletuesin tuaj, ato preferenca na komunikohen në kokën e kërkesës HTTP dhe ne nuk do të ndjekim sjelljen tuaj të shfletimit.

4. Biskota

Uebfaqja jonë përdor cookie. Për më shumë informacion në lidhje me cookies, ju lutemi referojuni politikës sonë të cookie-t në Politika e Cookie-ve (SH.B.A.) faqe interneti. Ne kemi lidhur një marrëveshje për përpunimin e të dhënave me Google. 

5. Siguri

Ne jemi të përkushtuar për sigurinë e të dhënave personale. Ne marrim masa të përshtatshme sigurie për të kufizuar abuzimin dhe aksesin e paautorizuar në të dhënat personale. Kjo siguron që vetëm personat e nevojshëm të kenë qasje në të dhënat tuaja, se qasja në të dhëna është e mbrojtur dhe që masat tona të sigurisë rishikohen rregullisht. 

6. Uebfaqet e palëve të treta

Kjo deklaratë e privatësisë nuk vlen për faqet e internetit të palëve të treta të lidhura me lidhje në faqen tonë të internetit. Ne nuk mund të garantojmë që këta palë të treta të trajtojnë të dhënat tuaja personale në një mënyrë të besueshme ose të sigurt. Ne ju rekomandojmë që të lexoni deklaratat e intimitetit ose këto uebfaqe përpara se të përdorni këto uebfaqe. 

7. Ndryshimet në këtë deklaratë të privatësisë

Ne rezervojmë të drejtën të bëjmë ndryshime në këtë deklaratë të intimitetit. Rekomandohet që të konsultoheni rregullisht me këtë deklaratë të intimitetit në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim. Për më tepër, ne do t'ju informojmë kudo që të jetë e mundur. 

8. Qasja dhe modifikimi i të dhënave tuaja

Nëse keni ndonjë pyetje ose doni të dini cilat të dhëna personale kemi për ju, ju lutemi na kontaktoni. Ju lutemi sigurohuni që gjithmonë të thoni qartë se kush jeni, në mënyrë që të jemi të sigurt se nuk modifikojmë ose fshijmë asnjë të dhënë ose një person të gabuar. Ne do të ofrojmë informacionin e kërkuar vetëm pas marrjes ose një kërkese të verifikueshme të konsumatorit. Mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin më poshtë. Ju keni të drejtat e mëposhtme:

8.1 E drejta për të ditur se çfarë informacioni personal po grumbullohet për ju

 1. Një konsumator ka të drejtë të kërkojë që një biznes që mbledh informacione personale në lidhje me konsumatorin t'i zbulojë konsumatorit:
  1. Kategoritë e informacionit personal që ka mbledhur në lidhje me atë konsumator.
  2. Kategoritë e burimeve nga të cilat janë mbledhur informacionet personale.
  3. Qëllimi afarist ose tregtar për mbledhjen ose shitjen e informacionit personal.
  4. Kategoritë e palëve të treta me të cilët biznesi ndan informacione personale.
  5. Pjesët specifike të informacionit personal që ka mbledhur në lidhje me atë konsumator.
 

8.2 E drejta për të ditur nëse informacionet personale shiten ose shpalosen dhe kujt

 1. Një konsumator ka të drejtë të kërkojë që një biznes që shet informacionin personal të konsumatorit, ose që e zbulon atë për një qëllim biznesi, t'i zbulojë atij konsumatori:
  1. Kategoritë e informacionit personal që biznesi mblodhi në lidhje me konsumatorin.
  2. Kategoritë e informacionit personal që biznesi shiti në lidhje me konsumatorin dhe kategoritë e palëve të treta, të cilëve u ishte shitur informacioni personal, sipas kategorive ose kategorive të informacionit personal për secilën palë të tretë, të cilit i ishte shitur informacioni personal.
  3. Kategoritë e informacionit personal që biznesi zbuloi në lidhje me konsumatorin për një qëllim biznesi.
 

8.3 E drejta për shërbim dhe çmim të barabartë, edhe nëse ushtroni të drejtat tuaja private

Ne nuk do të bëjmë diskriminim ndaj një konsumatori sepse konsumatori ka ushtruar ndonjë nga të drejtat e privatësisë së konsumatorit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, nga: 
 1. Mohimi i mallrave ose shërbimeve ndaj konsumatorit.
 2. Tarifimi i çmimeve ose tarifave të ndryshme për mallra ose shërbime, përfshirë përdorimin e zbritjeve ose përfitimeve të tjera ose vendosjen e gjobave.
 3. Sigurimi i një niveli të ndryshëm të cilësisë së mallrave ose shërbimeve për konsumatorin, nëse konsumatori ushtron të drejtat e privatësisë së konsumatorit.
 4. Duke sugjeruar që konsumatori do të marrë një çmim ose normë të ndryshme për mallra ose shërbime ose një nivel ose cilësi tjetër të mallrave ose shërbimeve. Sidoqoftë, asgjë nuk na ndalon të ngarkojmë një konsumator në një çmim ose normë tjetër, ose të sigurojmë një nivel të ndryshëm për cilësinë e mallrave ose shërbimeve për konsumatorin, nëse kjo diferencë është e lidhur në mënyrë të arsyeshme me vlerën që i jep konsumatorit nga të dhënat e konsumatorit.
 

8.4 E drejta për të fshirë çdo informacion personal

 1. Një konsumator ka të drejtë të kërkojë që një biznes të fshijë çdo informacion personal në lidhje me konsumatorin që ka mbledhur biznesin nga konsumatori.
 2. Një biznes që merr një kërkesë të verifikueshme nga një konsumator për të fshirë informacionin personal të konsumatorit nga nënndarja (a) ose kjo pjesë duhet të fshijë informacionin personal të konsumatorit nga regjistrat e tij dhe direkt çdo ofrues të shërbimit për të fshirë informacionin personal të konsumatorit nga regjistrimet e tyre.
 3. Një biznes ose ofrues i shërbimit nuk do të kërkohet të përmbushë kërkesën e një konsumatori për të fshirë informacionin personal të konsumatorit nëse është e nevojshme që biznesi ose ofruesi i shërbimit të ruajë informacionin personal të konsumatorit në mënyrë që:
  1. Përfundoni transaksionin për të cilin është mbledhur informacioni personal, siguroni një të mirë ose shërbim të kërkuar nga konsumatori, ose parashikuar në mënyrë të arsyeshme në kontekstin e marrëdhënies së vazhdueshme afariste të një biznesi me konsumatorin, ose përndryshe të kryejë një kontratë midis biznesit dhe konsumatorit.
  2. Detektimi i incidenteve të sigurisë, mbrojtja nga aktivitetet dashakeqe, mashtruese, mashtruese ose të paligjshme; ose të ndjekë penalisht ata që janë përgjegjës për atë veprimtari.
  3. Debugim për të identifikuar dhe riparuar gabimet që dëmtojnë funksionalitetin ekzistues të synuar.
  4. (Ushtroni fjalën e lirë, siguroni të drejtën e një konsumatori tjetër për të ushtruar të drejtën e tij ose të saj të fjalës së lirë, ose të ushtrojë një të drejtë tjetër të parashikuar me ligj).
  5. Zbatoni Ligjin e Intimitetit të Komunikimeve Elektronike në Kaliforni, te Kapitulli 3.6 (duke filluar me Seksionin 1546) ose Titullin 12 ose Pjesa 2 ose Kodin Penal.
  6. Angazhimi në hulumtime shkencore, historike ose statistikore të rishikuara nga publiku, në interes të publikut, i cili i përmbahet të gjitha ligjeve të tjera të zbatueshme të etikës dhe intimitetit, kur fshirja e informacionit nga biznesi ka të ngjarë të bëjë të pamundur ose të dëmtojë seriozisht arritjen e këtij studimi , nëse konsumatori ka dhënë pëlqimin e informuar.
  7. Për të mundësuar përdorime vetëm të brendshme që përputhen në mënyrë të arsyeshme me pritjet e konsumatorit bazuar në marrëdhëniet e konsumatorit me biznesin.
  8. Përmbushuni me një detyrim ligjor.
  9. Përndryshe, përdorni informacionin personal të konsumatorit, brenda, në një mënyrë të ligjshme që është në përputhje me kontekstin në të cilin konsumatori dha informacionin.
 

9. Shitja dhe zbulimi ose të dhënat personale palëve të treta

Ne nuk kemi shitur të dhënat personale të konsumatorëve në muajt e mëparshëm 12.

Ne nuk kemi zbuluar informacionin personal të konsumatorit për një qëllim biznesi në 12 muajt e mëparshëm.

  10. Fëmijët

  Uebfaqja jonë nuk është krijuar për të tërhequr fëmijë dhe nuk është qëllimi ynë të mbledhim të dhëna personale nga fëmijët nën moshën e pëlqimit në vendin e tyre të banimit. Prandaj kërkojmë që fëmijët nën moshën e pëlqimit të mos na paraqesin të dhëna personale.

  11. Detajet e kontaktit

  C3 Prodhimi
  3809 Njësia Norwood Drive 1
  Littleton, CO 80125
  SHBA
  Faqja e internetit: https://www.perfectdescent.com
  Email: [email protected]
  Numri i telefonit pa pagesë: 828-264-0751

  Numri i telefonit: 828-264-0751